خدمات

سنتز ژن

سنتز ژن نیز از کمپانیهای بنام اروپائی و با کیفیت بسیار عالی انجام شده و زمان تحویل آن نیز برای مشتریان محترم مطلوب می باشد.

سنتز پرایمر و پروب

سنتز پرایمر و پروب از کمپانیهای بنام اروپائی و با کیفیت عالی انجام می شود و از نظر زمان تحویل در بهترین شرایط کنونی بدون هیچگونه هزینه اضافی در اختیار مشتریان عزیر قرار می گیرد.

سنتز پپتید

سنتز ژن نیز از کمپانیهای بنام اروپائی و با کیفیت بسیار عالی انجام شده و زمان تحویل آن نیز برای مشتریان محترم مطلوب می باشد.